Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
Písmo přece říká: „Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil.“
Efezským 4:1-8

Slyšíme zde prosbu, napomenutí a upozornění, abychom si stále uvědomovali, že nebeský Otec nás označil svou posvátnou pečetí. Jsme vyvolení, povolaní a přijati do posvátné nebeské rodiny. Máme žít zodpovědně a tuto pečeť nosit s úctou a ctí.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.