Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.
Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.
Jakub 1:5-8 (B21)

V šesté kapitole dopisu Efezským jsme dostali příkaz obléci si plnou Boží zbroj, což je jediný způsob, jak obstát při všech útocích nepřítele. Plná Boží zbroj nás má připravit na modlitební boj. Také ta vytrvalá vdova z Lukáše 18 přicházela stále a opakovaně se svými žádostmi, dokud od toho bezbožného soudce nezískala odpověď.
A zde v Jakubovi dostáváme pokyn žádat Boha, který je připravený dát. Musíme ale žádat ve víře, věřit v plné jistotě, žádat Otce ve jménu Ježíše a nepochybovat.