Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte se ukázat kněžím.“ A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán.„Copak jich nebylo očištěno deset?“ zeptal se Ježíš. „Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?“ Potom mu řekl: „Vstaň a jdi. Tvá víra tě uzdravila.“
Lukáš 17:12-19 (B21)

Srdce vděčné a pokorné je daleko vnímavější k Boží dobrotě. Podle Jeho slov „kde je těch zbylých devět“, nám může být jasné, že Pána netěšila nevděčnost těch devíti lidí. A protože se Samaritán vrátil, aby poděkoval, jeho fyzické uzdravení se rozšířilo na celou jeho bytost. Tvoje víra Tě zachránila.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.