Máme tedy, bratři, smělou důvěru k vstoupení do nejsvětější svatyně skrze Ježíšovu krev, tou novou a živou cestou, kterou pro nás otevřel, skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějně vyznání naší naděje, neboť ten, který dal zaslíbení, je věrný.
Židům 10:19-23 (NBK)

Svobodní od viny a odsouzení; stojící před Bohem jako bychom nikdy nezhřešili – to je tou spravedlností, kterou jsme získali v krvi Ježíše Krista. Dodává odvahu naší víře a dává nám spravedlivou moc k nebojácné konfrontaci démonů. Bůh chce, abychom k Němu přicházeli v plné jistotě víry a abychom si byli vědomi toho, že mezi námi a Bohem neexistuje žádná zeď. Když přicházíme ve jménu Ježíše, tak prezentujeme vše, čím pro nás Ježíš je.