Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1. Petrova 2:9

Jsme povolaní do posvátného úřadu královských kněží. Tak jako svatý olej pomazání pomazal Árona a jeho syny za kněze a služebníky pro Hospodina v Jeho svatyni ve Staré smlouvě, my ve Smlouvě nové jsme pomazaným královským kněžstvem, vyvoleným a posvěceným k tomu, abychom Bohu soustavně přinášeli oběti – ovoce svých rtů. Máme zabírat svá místa primárně ve skrytu, v soukromí, a uctívat a adorovat, chválit a vzdávat díky našemu Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Otec, který vidí ve skrytu, nám potom odplatí zjevně.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha