Tehdy řekl učedníkům: "Není možné, aby pohoršení nepřišla, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. Dávejte na sebe pozor. Kdyby však proti tobě zhřešil tvůj bratr, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát za den by se k tobě obrátil se slovy: 'Je mi to líto,' odpustíš mu." Tehdy řekli apoštolové Pánu: "Přidej nám víry." Ale Pán řekl: "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, řekli byste této moruši: 'Vykořeň se a přesaď se do moře!' a poslechla by vás."
Lukáš 17:1-6 (NBK)

Urážky, pokušení, pohoršení a léčky, které mají oslabit, frustrovat, paralyzovat a odradit. Pán řekl, že tyto věci jistě přijdou, ale také říká hrozná slova o soudu nad těmi, skrze které přicházejí. Mnoho věřících se domnívá, že tyto věci přicházejí od ďábla. Vzpomeňte si však, že Jidáš Iškariotský nebyl ďábel, pouze dovolil ďáblu, aby si ho použil k Ježíšově zradě. Duše mladého věřícího se může ocitnout v pasti skrze staršího či tzv. duchovnějšího věřícího. V těchto dnech si musíme dávat pozor, abychom nebyli kamenem úrazu tím, jak mluvíme nebo jaké máme postoje. Naučte se nést svá břemena trpělivě. Nepřenášejte své zmatky na druhé. Pak se vaše vysvobození urychlí.