Asi osm dní po těchto slovech se stalo, že k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, změnil se vzhled jeho tváře a jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Ale Petr a ti, kteří byli s ním, byli obtěžkáni spánkem. Když se však probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže, jak stojí s ním. A když se od něho vzdalovali, stalo se, že Petr řekl Ježíši: "Mistře, to je dobře, že jsme zde. Udělejme tedy tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi!" Ale nevěděl, co říká.
Lukáš 9:28-33 (NBK)

Vystup na modlitební horu a zažij proměnění. Požehnání, která vycházejí ze soustavného a stále rostoucího modlitebního života, jsou nepředstavitelná. Pán volá svůj lid, aby vystoupil výš na modlitební horu a zanechal věci všedních dní dole. V modlitbách získej nový pohled na věci, podívej se na životní problémy z jiného úhlu, získej duchovní vhled a nech své fyzické tělo nasát uzdravující moc Jeho přítomnosti. Přístup ti zaručuje Ježíšova krev.