Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy „Veliké věci jim učinil Hospodin!“ Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.
Žalm 126:1-6 (B21)

Bůh vždy koná svoje dílo podle svého uvážení, ve svém čase a ve stanoveném období. Abrahamovi řekl, že jeho potomci budou 400 let v egyptském zajetí. Promluvil také skrze Jeremiáše, že Izrael bude 70 let v babylónském zajetí. Bůh činí všechny věci nádherné ve svém čase. Dnes, v tomto období a v tomto čase, máme tisíce důvodů se radovat a být šťastní. Radujte se čím dál víc!