Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“  „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.

Matouš 4:8-11 (B21)

Ze všech tří pokušení se dnes chci zaměřit na to třetí. Ďábel ukázal Ježíšovi všechna království světa a jejich slávu. To vše výměnou za uctívání? To by nám mělo ukázat, jak moc satan lační po uctívání. To nám také naznačuje, že první a druhé pokušení byla pouhá předehra k tomu skutečnému. Honba za uctíváním. Lidé by se neměli nechat oklamat. Cesta pokušení a hříchu nakonec vždycky skončí uctíváním ďábla. Toto je matka všech válek a konfliktů. Začalo to v nebi a pokračuje to až dodnes. Boj o uctívání.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha