Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní.  Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině.  Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“  „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“  „Pojď!“ řekl mu.
Matouš 14:24-29 (B21)

Jedním z největších Pánových zázraků byla Jeho moc nad přírodou, Jeho schopnost chodit na rozbouřených vlnách lidstva. Teď jsme v posledních dnech času, jak ho známe, a Pán výslovně řekl, že jedním ze znamení těchto dnů budou bouře na moři lidstva. Musíme se od Pána naučit, jak žít a vést ostatní v tomto čase a jak s Ním chodit po rozbouřených vlnách.