Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a už ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek.
1. Samuelova 18:1-4 (B21)

Jonatan měl plné právo žárlit na Davidovo vítězství nad Goliášem. On byl  princem, tím kdo měl nastoupit na trůn a Davidův rozmach mohl zastínit jeho výtečnost. Ale Jonatan měl jiného ducha. Místo toho, aby žárlil, tak Davida miloval a respektoval. Ve smlouvě s Davidem se okradl a předal mu svou výzbroj. Ale co mohl chudý pastýřský kluk nabídnout princi? Stejné je to s námi a Ježíšem. Ve smlouvě s ním jen přijímáme, smlouva je výměnou, smlouva je láska. Obleč si plnou Boží zbroj.