Žalm 103:1-4 (CEP)

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
Vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním.

Kultura vděčnosti musí nahradit kulturu nevděčnosti. Jedno z hlavních znamení toho, že člověk skutečně prožil spasení, je vděčnost. Srdce, které zakusilo Boží dobrotu, milosrdenství a odpuštění, si nemůže pomoci, musí být vděčné. Všechny slavnosti, které Bůh stanovil pro osvobozené Izraelce, byly určeny k tomu, aby zachovaly jejich vzpomínky v živé paměti. Aby si stále připomínali své vysvobození a hluboce si uvědomovali důležitost života ve svobodě.