Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Efezským 5:15-20 (B21)

Jedním z hlavních znamení či plodů života naplněného Duchem je vděčnost. Srdce, které přetéká díkůčiněním neustále zpívá a vytváří melodii, mluví v žalmech a získává moudrost k poro-zumění Pánově vůli. Tím vykupuje vzácný čas, který by jinak mohl být promrhán špatnými rozhodnutími a v neznalosti Boží vůle. Buďme vděční a radujme se z té veliké milosti, kterou nás Bůh na kempu zahrnul. Amen.