Ježíš k nim přistoupil a řekl „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Matouš 2818-20 (B21)

Mnohokrát se lidé diví, proč Pán, který má veškerou moc a autoritu, nesváže a nevyžene ďábla sám. To už není Jeho zodpovědnost. Tato autorita byla dána tobě a mně. Ježíš to mohl dělat, jen dokud byl na zemi v těle. Svazování a vyhánění ďábla je práce znovuzrozeného věřícího. Kristus satana porazil a on je teď v Ježíšově jménu pod našima nohama.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.