Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.  Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. „Cos nám to udělal, synu?“ řekla mu jeho matka. „Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali!“
„Proč jste mě hledali?“ odpověděl. „Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“
Lukáš 2:45 - 49 (B21)

Tato příhoda, která se stala, když bylo Ježíšovi okolo dvanácti let,  ukazuje jeho závislost na Otcově přítomnosti. Ani Marie s Josefem ani nikdo jiný netušili, co mladý Ježíš věděl o tom, který přebývá mezi cherubíny v Nejsvětější svatyni. Ježíš by raději zůstal v chrámu a sloužil v Otcově přítomnosti, než se vracel domů a bydlel s Marií, Josefem a svými sourozenci.