a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.  Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.
Efezským 5:14-17 (B21)

Bůh nás povolal, abychom chodili v moudrosti, vykupujíce čas, který jsme všichni promarnili v hříchu, vzpouře a na cestách tohoto světa. Hloupost by měla být pro každé Boží dítě věcí minulosti, protože své srdce upíná k poznání Jeho vůle a k naplnění posvátného nebeského povolání v Kristu. S pomocí a pod vedením Ducha svatého může každé Boží dítě běžně rozpoznávat Boží vůli a chodit v ní.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha