Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
Filipským 4:4-8 (B21)

Úzkost je kořenem mnoha nemocí a smrti. Je to jeden z největších zabijáků v dnešní době a jedna z největších zbraní, kterou má satan v rukách. Bůh zakazuje svým dětem utápět se v tomto jedu. Jak z něj můžeme uniknout? Tím, že se naučíme, jak skrze modlitby a prosby s vděčností předkládat naše žádosti do Jeho péče. To je umění, které se musíme naučit, čím víc se tento svět noří do hluboké jámy hořící úzkosti. Raduj se.