Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: „Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho.“ Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab.„Vím, že Hospodin vám dal tuto zem,“ řekla jim. „Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!“ „Položíme za vás život!“ odpověděli jí ti muži. „Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. Až nám Hospodin dá tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně.“
Jozue 2:1,8-14 (B21)

Minulý týden jsme četli o Rút z Moábu, která se vírou přidržela zbědované vdovy Noemi a tím se napojila na Mesiášův rodokmen. Když srovnáte Rút s Rachab, uvidíte na první pohled zásadní rozdíl v morálních hodnotách. Nicméně jednu věc měly obě společnou, a to víru v Boha Izraele. Rachab viděla to, co nikdo jiný v Jerichu neviděl. Byla chytrá, šla tvrdě za svým a její víra jí přinesla velký užitek.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.