A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.  Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.
Lukáš 2:7-11 B21

Když se podíváme pozorně na okolnosti provázející narození našeho Spasitele, jasně vidíme protivenství a nástrahy. Věřím tomu, že Satan věděl, že Spasitel byl počat a měl se brzy narodit. Satan to cítil. Od počátku, již od zahrady Eden, se snažil sledovat každého narozeného chlapce. Bál se, že se může jednat o Ábela a vedl Kaina, aby ho zabil. Myslel si, že Kristus se má narodit v době, kdy se narodil Mojžíš, a tak vedl faraona k tomu, aby zabíjel židovské novorozené chlapce. Po dobu celé historie lidstva se ďábel ve snaze najít a zabít narozeného Krista řídil stále stejným vzorcem.
Bohu buď díky za to, že Kristus se narodil a lidstvo má svého Spasitele.
Veselé Vánoce!