Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích.
​Efezským 1:15-20 (B21)

Kamkoli se v přírodě podíváte kolem sebe, vidíte nepopiratelný projev Boží moci a síly. Slovo Boží v této pasáži říká, že moc, kterou Bůh použil při vzkříšení, je daleko silnější než ta moc, kterou ukázal ve stvoření, které známe. Slovo nám říká, že touha po přijetí Ducha moudrosti a zjevení nás má přivést k tomu, abychom si hluboko, jasně a zřetelně uvědomili, že stejná moc, jako byla ta při vzkříšení, je nám ke slávě Boží k dispozici 24 hodin denně.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha