A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: „Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník.“ „Jestli je to hříšník, nevím,“ odpověděl jim. „Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím.“ A tak ho vyslýchali dál: „Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?“ „Už jsem vám to řekl,“ odpověděl jim. „Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?“ Tehdy mu začali spílat: „Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci!
Jan 9:24-28 (B21)

Kristův dotek, Jeho stopa v životě člověka, Jeho vliv a působení mají za cíl, abychom vydrželi zkoušky, testy, zápasy a protivenství, které přináší přítomnost temnoty, až dokud nebude čas pohlcen věčností. Jak mocné je Kristovo působení ve Tvé duši? Tvůj v Něm.