Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou tě všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení, požehnaný budeš i při vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří tě napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává.
Deuteronomium 28:1-8 (B21)

Bůh vždycky snil o tom, že pozdvihne národ, na kterém, kterému, skrze kterého bude manifestovat svá nadpřirozená požehnání. A stále tomu tak je. Chce požehnat svému lidu, národu, rodinám natolik, že jim bude svět závidět. Právě proto Bůh nelenil a detailně popsal cestu, která vede k požehnanému životu. Nyní vybízí svůj lid, aby se odvážil v tom požehnání chodit a začal si užívat Boží dobrotu v zemi živých.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.