Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.
Jan 3:16-17 (B21)

Čas a věčnost nepostačí k vysvětlení lásky, kterou má Bůh k lidstvu. Je hlubší než mohou naše zastřené mysli pochopit a ještě náročnější je to postihnout pro nespasenou duši. Pouze znovuzrozený duch si může troufnout do ní nahlédnout, jelikož tajemství Boží lásky se lépe odkrývá na Kalvárii v oběti Ježíše Krista.
Ať nás dnes duch zjevení uvede do Boží lásky. Amen