Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?
Židům 9:12-14 (B21)

Jsou tři, kteří svědčí na zemi – Duch, voda a krev. Krev Ježíše mluví lepší věci, než krev Abelova. Krev je svědkem pro každé Boží dítě, které se pere s porážkou, vinou a odsouzením. Vzácná krev Ježíše je to nejdražší, co každý věřící má.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha