Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.
Skutky 10:44- 48(B21)

Petr a židovští věřící, kteří s ním vstoupili do domu pohana Kornelia, byli udiveni, když viděli a slyšeli, jak jsou pohané naplněni Duchem Svatým. Do té doby totiž plně nechápali univerzální podstatu Kristova spasení. Oni jej viděli jako věc pro obřízku, pro Židy.
Skrze dary a pomocí darů Ducha Svatého Bůh zamýšlí projevit své schválení, zapečetit, potvrdit a ospravedlnit své dílo, svůj lid, své služebníky a své pomazané. Nikoli skrze samotné dary a manifestaci jeho moci, ale také prostřednictvím skrytých milostí ovoce Ducha. Pochybnosti, rozvraty, rasové předsudky, tělesné podvrhy budou vyvráceny, nikoli však vznešenými argumenty nebo vysokoškolskou kvalifikací, ale čistou manifestací Ducha a moci. Váš v Něm,