Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření, totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám.
2. Korinstkým 5:17-19 (NBK)

Služba a slovo smíření jsou hlavními pilíři obnovení pokoje. V Ozeáši ve 14. kapitole ve 3. verši se píše (ČSP): Vezměte s sebou slova a řekněte... Pokoj nepřijde, pokud ze srdce neuznáme své hříchy a špatné chování. Marnotratný syn řekl: Půjdu ke svému otci a řeknu: Otče, zhřešil jsem... Toto je cesta smíření, jak k Bohu, tak k člověku. Šalom