Dále pak, bratři, modlete se za nás, aby slovo Páně rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás. A abychom vysvobozeni byli od nezbedných a zlých lidí. Neboť ne všech jest víra. Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás, a ostříhati bude od zlého. Doufámeť pak v Pánu o vás, že to, což vám předkládáme, činíte i činiti budete. Pán pak spravujž srdce vaše k lásce Boží, a k trpělivému očekávání Krista.
1. Tessalonickým 3:1-5 (Bible kralická)

Očekávat, vyhlížet, vyhledávat, být v plném očekávání, doufat v něco. Mnozí nemají slovo „čekat“ rádi, zejména pokud zcela přesně nevědí, jak dlouho to bude. Když Pán vystoupil na nebesa z Olivové hory, jeho poslední slova k učedníkům byla „čekejte, zůstaňte“. Nikdo z nich nevěděl, jak dlouho, ale věděli, na co čekají! Mnozí z nás neudržíme při čekání správný postoj. Někteří očekávají v nervozitě, jiní bez víry. Mnozí v podstatě Pánův příchod už nijak horlivě neočekávají, ačkoli On přichází a přijde velmi, velmi, velmi brzy.
Váš v Kristu, pastor Festus.