Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou (obětní dary) sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu.“
Exodus 25:1-8 (B21)

Po 400let byli Židé otroky v Egyptě. Jejich utrpení se po Josefově smrti ještě zhoršilo. Bůh poslal Mojžíše a vyvedl je ven. Bůh musel dát těmto osvobozeným otrokům nasměrování, cíl a priority. Jako první jim nařídil přinést oběť, aby mohli postavit stánek, ve kterém by s nimi mohl přebývat. Bůh věděl, že bez Jeho přítomnosti nebude fungovat nic. Dovol Bohu, aby ti pomohl  srovnat priority, a na prvním místě měj Jeho přítomnost. Váš v Kristu.