Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: „Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na mě! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! Ať se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!“ Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ně, pravicí o jeden a levicí o druhý. „Ať zemřu i s těmi Filištíny“ zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života.
Soudců 16:27-30 (B21)

Větší výsledek při smrti než za života. Většina lidí, včetně křesťanů, má větší poznání o tom, co náš Pán dokázal za svého života - ještě před tím, než šel na kříž. Mnozí Ho znají jen jako toho, kdo dělal zázraky, uzdravoval, vymítal démony atd. Hlubší věci, které se týkají vykoupení, a vítězství, která jsou nesrovnatelná s těmi, když chodil po zemi, byly však dosaženy až Jeho smrtí a vzkříšením. Poznání těchto věcí je pevným základem naší víry, proto se snažte ho přijmout.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha