Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula – šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratře – jak jsem tě miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná!
2. Samuelova 1:23-27 (B21)

Od chvíle, kdy David zabil Goliáše, srdce Jonatana, Saulova syna a královského dědice, začalo, ve smyslu hlubokého respektu a přátelství, patřit Davidovi. Jonatan stál Davidovi po boku a pomohl mu uniknout před Saulovou hrozivou žárlivostí. Jonatan si byl vědom, že budoucnost a naděje Izraele již není v jeho trýzněném otci Saulovi, ale v Davidovi, který byl na útěku, pronásledován nesmrtelnou žárlivostí.  Jonatanova pozice byla velmi bolestivá. Ale protože se nedokázal odtrhnout a osvobodit od svého otce Saula, musel s ním zahynout na hoře Gilboa. Šalom