Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.
Jan 15:1-7 (B21)

V těchto verších vidíme, že na jednom vinném kmeni, na jednom stromě, jsou jak větve, které rodí ovoce, tak i ty neplodné. Z verše sedm nabývám přesvědčení, že jeden z hlavních druhů ovoce, který každá větev může plodit, je ovoce modlitby. Věřící, který skutečně přebývá v živém vztahu s Pánem a Jeho slovem, ponese hojné ovoce vyslyšených modliteb.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.