Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás.
2. Korintským 4:1-7

Bůh tohoto světa, což je Satan, je také kníže temnoty, lhář a otec lží. Zatemňuje lidskou mysl a chápání, aby vytěsnil světlo pravdy. Ve světle totiž nemá žádnou moc. V této době, v hodině podvodu, je pro věřícího naprosto nezbytné bojovat o svou mysl a v tom boji vítězit. Věřící nemohou chodit v jednotě, pokud mají zatemněnou mysl. To je základní důvod, proč je mezi věřícími tolik nesouladu. Neobnovená mysl je původcem roztržek a nedorozumění. Slovo a Duch Boží do mysli vnášejí světlo.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha