Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě – jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne.
Exodus 12:7, 12-13

Ježíšova krev

Krev zabitého beránka reprezentuje krev Ježíše, Beránka Božího, který snímá hřích světa. Ježíšova krev je živoucí realitou a i dnes má moc ochránit a spasit. Duch svatý pracuje skrze Ježíšovu krev, aby nás očistil od hříchu a také obklopil Boží ochranou. Cokoli není přikryté Jeho krví, nebo stojí mimo Ježíšovu krev, je vystaveno soudu. Jsme spaseni krví Ježíše Krista. Amen.