Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.
1. Timoteova 1:17 (NBK)

Shromáždili se tedy všichni starší Izraelští, a přišli k Samuelovi do Ramata. A řekli jemu: Aj, tys se již zstaral, a synové tvoji nechodí po cestách tvých; protož nyní ustanov nám krále, aby soudil nás, jakož jest u všech národů. I nelíbila se ta řeč Samuelovi, že řekli: Dej nám krále, aby nás soudil. Protož modlil se Samuel Hospodinu. Tedy řekl Hospodin Samuelovi: Uposlechni hlasu lidu ve všem, což mluví tobě; nebo ne tebouť jsou pohrdli, ale mnou pohrdli, abych nekraloval nad nimi.
1. Samuelova 8:4-7

“Ustanov nám krále, jako mají všechny pohanské národy.” Tento požadavek Izraelských starších byl mezníkem v dějinách izraelského národa. Bůh řekl Samuelovi: “ Pohrdli mnou, abych nad nimi kraloval.” Srdcem konference Majestát je vášnivá touha obnovit v rámci těla Kristova svrchovaný Majestát Ježíše Krista, a to jak v životech jednotlivých věřících, tak v celé církvi. Vláda Krista, uvědomění si jeho královské moci, nádhery a bohatství musí být nepřetržitě v našich srdcích a myslích, neboť žijeme ve světě, který se utápí v anarchii. A nyní, Králi, věčnému, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu, buď úcta i sláva na věky věků Amen. Maranata.