V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij!
Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“
(A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.)
Jan 7:37-39 (B21)

A právě Ježíše Bůh vzkřísil – my všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici,
přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití.
Skutky 2:32-33 (B21)

Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben,
ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt.
Filipským 1:20 (B21)

Každý život, který je zasvěcen pro chválu a slávu Pána Ježíše, bude mít vždy k dispozici nekonečnou podporu a pomoc Ducha Svatého. Důvodem, proč je Duch Svatý v našem životě, je to, abychom velebili a oslavovali Ježíšovy zásluhy. Bude-li toto záměrem našich srdcí a životů, staneme se opravdovými partnery Ducha Svatého.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha