Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ „Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou,“ odpověděl jim, „dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím.“
O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit.“
„Můj Pán a můj Bůh!“ zvolal Tomáš. „Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl,“ řekl mu Ježíš. „Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili.“
Jan 20:24-29 (B 21)

Pro Tomáše bylo těžké pochopit, že by Ježíšovo tělo, které bylo před třemi dny tak zmučené, ztýrané, rozervané a zohavené, mohlo po třech dnech stát zdravé. To bylo pro něj příliš. Věřím, že vůlí a touhou našeho Pána je manifestovat dnes Jeho uzdravující moc vzkříšení na našich tělech. Pokorně ho požádej, aby se tě dotkl a uzdravil tě. Amen.