..že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.  Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci).
Efezským 2:5-11 (B21)

Státy a království čas od času vystavují svou vojenskou sílu a výzbroj, aby si toho všiml svět a nepřátelé. Mezi národy na zemi zuří boj o moc. Státy jsou na poli světových záležitosti buď smělé, nebo se drží při zdi právě podle toho, co vědí o své vojenské síle. Nikdy nebylo pro věřící důležitější, aby znovu uchopili moc skrytou ve jménu Ježíš, než právě teď.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha