Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ „Jsme Abrahamovo símě!“ ohradili se. „Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní‘?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.
Jan 8:31-­36 (B21)

Židé za dnů Pána Ježíše viděli jako své největší ujařmení římskou okupaci. Kristus Ježíš přišel, kázal a snažil se jejich pozornost upřít na pouto daleko ničivější, a přesto chtěné a vítané – tedy svázanost hříchem a svévolí. Jde o vnitřní pouto, které nelze zničit pomocí vyjednávání, diplomacie či fyzické revoluce. Lidské volání po svobodě je tak povrchní. Pravda je Bohem určená zbraň, která má přinést věčnou a skutečnou svobodu. TI, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, budou nasyceni. Kde je Duch Páně, tam je svoboda.