A když byl večer téhož dne, toho prvního dne týdne, a tam, kde se učedníci shromáždili, byly zavřené dveře kvůli strachu před Židy, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." A když to řekl, ukázal jim své ruce i bok. A když učedníci uviděli Pána, zaradovali se. Ježíš jim tedy znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás." A když to pověděl, dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého.
Jan 20:19-22)

Po svém vzkříšení přišel Pán mezi rozechvělé učedníky. Jaká to byla pro ně úleva, když jim ukázal své ruce probodnuté hřeby a kopím probodnutý bok. Nesmrtelná radost nahradila zdrcující zármutek. Byl to mezník v jejich životě, protože, když uvěřili ve svých srdcích, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, a když vyznali svými ústy, že Ježíš je Pán, překročili tím hraniční čáru vykoupení. Pak na ně Ježíš mohl vdechnout NOVÝ ŽIVOT – ten vzkříšený. To je druhé vdechnutí. První vdechnutí bylo při stvoření Adama. Tentokrát to bylo vdechnutí nového stvoření. POKOJ VÁM – nepřítomnost hříchu a jeho následků - On žije.
Váš v Kristu Pastor Festus Nsoha