Žádejte od Hospodina déšť, když má na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Zachariáš 10:1 (B21)

S velkým očekáváním jsme se modlili a stále se modlíme za požehnané vylití Boží milosti na konferenci Majestát 2016. Naším hlavní touhou je vidět všechny nasáklé deštěm. Jak říká žalmista: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.