Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. „Cos nám to udělal, synu?“ řekla mu jeho matka. „Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali!“ „Proč jste mě hledali?“ odpověděl. „Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“
Lukáš 2:41-49 (B21)

Židovská tradice učí, že každý chlapec, který dosáhl věku 12 let, se měl připojit ke svému otci v jakémkoli jeho řemesle. Ježíš znal svého nebeského Otce, a proto, když mu bylo dvanáct let, usoudil, že je čas přidat se k práci svého Otce. Věděl, že Otcova přítomnost přebývá v Nejsvětější svatyni. Hřích domněnky či předpokladu může být smrtelný nebo velmi drahý. Marie s Josefem, nejspíš zaměstnaní svými mladšími dětmi, předpokládali, že Pán jde někde v davu s nimi. Ale On nešel. Je načase, abychom se vrátili zpátky a ujistili se, že skutečně jdeme v Jeho stopách.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.