Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. „Tak řeknete mi už,“ křičel na své služebníky, „kdo z nás tady donáší izraelskému králi?“ Jeden z jeho služebníků se ozval: „Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici.“ Král tedy rozkázal: „Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout.“ Když pak přišla zpráva: „Je právě v Dotanu,“ hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle – kolem celého města vojsko, koně a vozy! „Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“ „Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů!
2. Královská 6:11-17 (B21)

Díky daru slova moudrosti, který je dominantním darem objevujícím se v duchovní služebnosti proroka, dokázal Elíša plnit roli vyzvědače ve službách Izraelského krále. To byl náhlý posun od strachu k víře, když se oči Elíšova služebníka otevřeli, aby konečně viděl v duchu mocné andělské vojsko, kterému Hospodin zástupů přikázal střežit Jeho služebníka Elíšu! Naše oči se musí otevřít, abychom viděli v duchu a ve slově božím Jeho pomoc a zbraně, které máme k dispozici pro tento čas. Pokud budeme očima vidět pouze nepřátelské zástupy, strach zabere místo víry.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.