Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! 

Filipským 3:1-8 (B21)

Pohledem shora vypadají věci dole vždycky malé a opovrženíhodné. Dostáváme napomenutí, abychom upřeli svou pozornost a city na věci nahoře, a ne na ty dole. Kdo okusil nebeskou realitu, ví, že lákání a atraktivita tohoto světa pro něj rychle uvadají. Jak se přibližuje Pánův příchod, Jeho nevěsta, Církev, je více a více fascinovaná svým ženichem a nemůže si pomoci, že všechny ostatní věci považuje za hnůj.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha