Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.
Židům 12:1-2 (B21)

Cesta víry není až tak osamělá, i když se tak často jeví. Tak jak den za dnem jdeme cestou víry a zdá se nám, že neslyšíme kroky ostatních, podívejme se zblízka na stopy těch, kteří šli před námi, a jděme dál, s očima na Ježíši. Někteří ho vidí jen jako miminko v náručí Marie, jiní jako pohrdaného, zkrvaveného Ježíše korunovaného trním, jak sotva táhne svůj kříž na Golgotu. Někteří zase vidí jen toho ukřižovaného Ježíše visícího na kříži. Ale pravá, silná a vytrvalá víra musí vidět za to vše. Musí vidět vzkříšeného Krále posazeného po pravici Božího majestátu na výsostech. Pohlédni a buď uzdraven.