Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael.
Izaiáš 9:1-2, 6-7 (B21)

Čtvrtého dne stvoření Bůh stvořil velká světla. O čtyři tisíce let později poslal Slunce spravedlnosti s uzdravením na Jeho paprscích. Plahočícím se lidem na jejich temné cestě ke smrti svítily do té doby jen světlušky lidského vědění a mlhavé světýlko náboženského osvícení. Do té doby než čtvrtý den (po čtyřech tisících letech) ozářilo betlémský chlév nestvořené světlo. Přemýšlejte o tom.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha