Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ odpověděl. Bůh řekl: „Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím.“
Genesis 22:1-2 (B21)

Bůh byl ve svých požadavcích konkrétní. Obětuj Izáka. Místem je konkrétní hora v zemi Moria. Ta, kterou Ti ukážu! V okamžiku, kdy se rozhodneme poslechnout Boha a vydáme se tím směrem, Bůh nám začne svou vůli ukazovat jasněji a zřetelněji. Kdyby Abraham poté, co uslyšel Izák a Moria, vyrazil na cestu a přestal naslouchat Bohu, aby se dozvěděl, na jaké hoře přesně má být Izák obětován, mohl ten zázrak zcela minout. Selah. Kdyby náš Pán zemřel jakýmkoli jiným způsobem, i kdyby byl ukřižován, ale na jiném místě než na Golgotě, což je totéž místo, kde došlo k výměně připraveného berana za Izáka, Jeho smrt by nás nevykoupila. Selah. Žij správně. Trp správně. Zemři správně.