Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami.
Izajáš 61:1-4 (B21)

Velkým cílem a dílem Ducha Svatého a účelem pomazání je přinést obnovení. V knize Genesis 1:1-2 vidíme, jak se Duch svatý vznášel nad temnou propastí, přinášel obnovení a řád namísto chaosu. Aby mohla být zjevena Boží sláva, je potřeba vytvořit řád, určitou strukturu, musí být připraveny vinné měchy a vystaveny cesty. Když budeme spolupracovat se Slovem a s Duchem, a když budeme pokorně dělat věci biblickým způsobem, pak nic nemůže zabránit zjevení Boží slávy.