Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“  „Pane,“ zvolal Petr, „s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!“  On mu však odpověděl: „Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že mě znáš.“
Lukáš 2:31-34 (B21)

Náš Bůh zná naši minulost, přítomnost a budoucnost. Ví, jaké zkoušky a problémy jsou před námi. Náš Pán Ježíš Kristus je náš přímluvce. Přimlouvá se za nás ve věcech, o kterých my ještě ani nevíme. On je věrný Bůh, On zůstává věrný, i když my se potácíme v nevíře. Cílem prosívání je zlomit naši víru skrze tvrdý a dlouhodobý nátlak a pokušení ke zrazení Krista. Buď věrný skrze Jeho věrnost.