A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a naříkáte, že už si nevšímá vašich obětí, že už ho z vašich rukou netěší. Ptáte se: „Proč?“ Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní.
Malachiáš 2:13-16; (B21)

Manželská smlouva je před Bohem posvěcená a musíme jí zachovávat posvěcenou jak v manželství samotném, tak vůči ostatním. Posvěcení bude jen prázdný pojem, pokud Bůh a jeho slovo nebudou ve středu daného manželství. Když je Boží přítomnost uprostřed, pak se z manželství stává slavný svazek. Bůh přikázal svým lidem, aby byli věrní v manželské smlouvě. Manželský slib musí být posvěcený stejně jako naše vydání se Kristu a stejně jako naše vydání se církvi. Neměli bychom utéct nebo se schovávat, když se věci zhorší, když se cítíme méněcenní nebo když se cítíme nehodní. Stejně jako manželský slib, naše vydání se jeden druhému v manželství, naše vydání se Kristu i naše vydání se místní církvi se nesmí nikdy řídit našimi sociálními a ekonomickými podmínkami. Ať vám Pán Ježíš dá porozumění všem věcem ve jménu Ježíše. Amen.