Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! Séla.   Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání už v ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho povel se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův!
Žalm 46:2-8 (B21)

Hory zde představují instituce, moře na tomto místě představuje moře lidstva. Tyto věci už se kolem nás dějí. Více a více se budou hroutit lidská zřízení a instituce, tak jak se lidé budou proti nim bouřit a budou je bořit. S pádem těchto institucí a zřízení budou zdrceny naděje mnohých lidí. Ti, kteří znají svého Boha, naleznou útočiště a občerstvení v proudu řeky Božího ducha. Duch svatý bude tak skutečný, tak přítomný a tak moc připravený přispěchat na pomoc těm, kdo volají o pomoc.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.